Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SJIEKERIE

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Sjiekerie afsluit.
Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier, of aanmelding per mail, door cliënt cq deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Sjiekerie.

2: Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Sjiekerie behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail of telefonisch die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 4 en 10 deelnemers per workshop of cursus. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
2.5 Als een workshop vol zit, kunt u mij mailen om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop of cursus]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk contact met u op.
2.6 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.
2.7 Inschrijvingen van groepen groter dan 10 personen wordt altijd via e-mail aangemeld en uiterlijk 3 weken voor de gewenste datum aangevraagd. Er wordt in dat geval door Sjiekerie gezorgd voor extra begeleiding.
2.8 Bij inschrijving dient een bedrag á €10 reservering en administratiekosten te worden voldaan. Pas nadat de aanbetaling ontvangen is door Sjiekerie, is de reservering definitief.
2.9 Reserveren met een eigen groep kan op doordeweekse dagen vanaf 4 personen, in het weekend vanaf 6. Data en tijden worden altijd in overleg met Sjiekerie bepaald. 

3. Afmelden door de deelnemer
3.1 Afmelden dient via e-mail of telefonisch te gebeuren.
3.2 Bij afmelding minder dan 7 dagen voor aanvang van een workshop of cursus worden de reservering en administratiekosten á €10 niet vergoed.
3.3 Bij een afmelding op de dag dat de workshop plaatsvindt, wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
3.4 Indien afmelding voor een workshop tijdig (minimaal 7 dagen voor aanvang van de betreffende workshop) geschiedt, kan de reservering omgezet worden naar een andere, nog beschikbare, datum. Dit gaat altijd in overleg met Sjiekerie. 
3.5 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.
3.6 Indien bij een reservering van een eigen groep minder deelnemers zijn dat het door Sjiekerie bepaalde minimum, 4 personen op doordeweekse dagen en 6 personen in het weekend, heeft Sjiekerie het recht om de kosten voor het minimum aantal deelnemers in rekening te brengen. Voor overige afmeldingen gelden bovenstaande bepalingen. 

4. Annulering/verplaatsing door Sjiekerie
4.1 Sjiekerie is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
4.2 Sjiekerie is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail of telefonisch en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 Sjiekerie is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.
4.4 De workshop vindt alleen plaatst mits er minimaal 4 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers kan Sjiekerie de workshop annuleren of verplaatsen. In uitzonderlijke gevallen behoudt Sjiekerie zich het recht workshops met minder dan 4 deelnemers toch plaats te laten vinden. 

5: Betaling
5.1 De deelnemer dient de gehele vordering na afloop van de workshop of anders binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Sjiekerie.
5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.
5.3 Mocht u beschikken over een kortingscode, dan wordt deze na afloop van de workshop met u verrekend, derhalve in mindering gebracht op de totale factuur. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden gebruikt, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.

6: Klachten
6.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact met Sjiekerie op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid
7.1 Sjiekerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.
7.2 Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Sjiekerie is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken als er gewerkt wordt met bijvoorbeeld Stone Art, verf of lijm.
7.3 Sjiekerie is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van Sjiekerie is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten verzekering wordt uitbetaald.

8: Geheimhouding
8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Sjiekerie toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9: Overig
9.1 Sjiekerie behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van (openbaar) vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Sjiekerie